Menu
Nasze usługi

Nasze usługi

Kancelaria Adwokacka adwokata Pawła Adamkiewicza świadczy profesjonalną pomoc prawną przede wszystkim Klientom indywidualnym w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych oraz obronę w sprawach karnych i karno – skarbowych do prawomocnego zakończenia spraw włącznie, na terenie całego kraju. Kompleksowo pomagamy przebrnąć przez zawiłą procedurę karną. Kancelaria reprezentuje także pokrzywdzonych w postępowaniach karnych oraz udziela pomocy prawnej w sprawach pozasądowych. Zastępstwo procesowe obejmuje: Sądy, Prokuraturę, Policję, Organy Administracji Państwowej i Samorządowej.
Kancelaria zapewnia również reprezentację przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Sądem Najwyższym.
Kancelaria umożliwia skorzystanie z uczestnictwa adwokata w negocjacjach naszych Klientów, prowadzenie mediacji w celu szybkiego i polubownego zakończenia sporów.

Kancelaria zajmuje się sprawami z następujących dziedzin prawa:
•    prawo karne
•    prawo cywilne
•    prawo spadkowe
•    prawo pracy
•    prawo rodzinne
•    prawo gospodarcze
•    prawo wykroczeń.

W ramach spraw karnych wyróżniamy następujące etapy:

Postępowanie Przygotowawcze.
Reprezentacja oraz ochrona konstytucyjnych praw podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję i Prokuraturę, udział w przesłuchaniach w toku śledztw i dochodzeń; reprezentacja podejrzanych w posiedzeniach dotyczących zastosowania środków zapobiegawczych tj. tymczasowego aresztowania, poręczeń majątkowych i osobistych, dozoru policyjnego. Reprezentacja obejmuje składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora.
Reprezentowanie interesów prawnych pokrzywdzonych popełnieniem wobec nich przestępstwa m.in. poprzez składanie zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia.

Proces Sądowy.
Obrona oskarżonych w toku rozpraw sądowych, reprezentacja na posiedzeniach sądu. Reprezentacja pokrzywdzonego działającego w charakterze oskarżyciela posiłkowego; reprezentacja pokrzywdzonego występującego w procesowej roli oskarżyciela prywatnego.
Zapewnienie bezpośredniego kontaktu z oskarżonymi przebywającymi w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych.

Postępowanie Wykonawcze.
Reprezentacja skazanych oraz składanie wniosków o:  
odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe
przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania, ułaskawienie i
elektroniczny dozór nad skazanym.

Sprawy szeroko pojętego prawa cywilnego:
•    zapłatę
•    zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów
•    ustanowienie służebności drogi koniecznej
•    odszkodowanie za błędy w sztuce lekarskiej
•    odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i szkody na osobie
•    eksmisję
•    stwierdzenie nabycia spadku
•    zmianę lub uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
•    zachowek
•    dział spadku: dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe, związane z prawem autorskim, związane z prawem konsumenckim.


Sprawy z zakresu prawa pracy:
•    przywrócenie do pracy
•    odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
•    ustalenie istnienia stosunku pracy
•    zapłatę za zaległe nadgodziny: wynikające z wypadków przy pracy, związane z mobbingiem.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
prowadzenie postępowań o rozwód i separację, przy uwzględnieniu jak najlepszych wariantów dla Klienta, w tym  podział majątku dorobkowego małżeńskiego, alimentacja oraz sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Sprawy z zakresu prawa gospodarczego:
doradztwo w sprawach firm związane z prawem handlowym, cywilnym, pracy i karnym.

Sprawy z zakresu prawa wykroczeń:
reprezentacja osób obwinionych o popełnienie wykroczeń przed sądem.